DO – mot rasism och annan diskriminering

DO står för Diskrimineringsombudsmannen, och är den myndighet i Sverige vars uppdrag det är att se till att diskrimineringslagen följs. Det innebär bland annat att DO tar emot anmälningar från personer i samhället som anser sig ha blivit utsatta för diskriminering på grund av etnicitet, kön, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Förutom att hantera enskilda fall, och dra dem inför domstol då det är lämpligt, verkar DO också förebyggande för att alla i samhället ska ha samma rättigheter oavsett etnicitet och de övriga potentiella diskrimineringsgrunderna. Det gör DO bland annat genom att informera och utbilda andra myndigheter, företag och organisationer, genom att samarbeta med internationella organisationer och genom att föreslå lagändringar till regeringen för att vidare motverka diskriminering. De tar också initiativ till åtgärder där DO:s egen auktoritet så tillåter.

Dagens DO är en sammanslagning av en rad tidigare myndigheter, närmare bestämt Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Om du arbetar för DO eller en organisation som arbetar mot rasism, och ni skulle vilja skapa profilprodukter för att sprida kunskap om vilka ni är och det arbete ni utför, ska du gå in på Medtryck.com. Där kan du beställa vattenflaskor och mängder av andra profilprodukter med tryck.